Blue Diamond Alt-i-ett baderomsrengjøring

Produkt #:403461
Din pris:kr 155,00

Alle Norwex-produkter er tilgjengelige via vårt nettverk av uavhengige konsulenter. Du kan kjøpe Norwex-produkter via de personlige nettsidene til våre uavhengige konsulenter.

 

Et høykonsentrert rengjøringsmiddel som trygt rengjør toalettet, servanten og alle andre harde overflater på badet. Resultatet er at badet blir skinnende rent.
Effektivt, fjerner også kalk- og såpebelegg. Anbefales ikke på overflater av naturstein. Vær forsiktig på overflater som inneholder kalk, som for eksempel marmor.
350 ml

Ingredienser:

Polyetylen glycol dodecyl eter, Natriumdodecylbensensulfonat, Sitronsyre, Ethoxylated Lauryl Alcohol,
Urea hydrochloride

Inneholder:

Polyetylen glycol dodecyl eter:15 - 30 %, Natriumdodecylbensensulfonat:5 - 15 %, Ureahydroklorid:1 < 5 %
Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler: Ikke-ioniske overflateaktive stoffer:15 < 30 %, Anioniske overflateaktive stoffer: 5 < 15 %

Advarsel:

Gir alvorlig øyeskade.
Irriterer huden.
Fare

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Benytt vernebriller/ansiktsskjerm
Ved kontakt med øynene: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter / en lege