Ovn- & Grillrens

Produkt #:403426
Din pris:kr 183,00

Alle Norwex-produkter er tilgjengelige via vårt nettverk av uavhengige konsulenter. Du kan kjøpe Norwex-produkter via de personlige nettsidene til våre uavhengige konsulenter.

 

Laget for de tøffe
rengjøringsjobbene i ovnen,
grillen og avtrekksviften.
Fjerner lett selv de mest
fastbrente flekkene. Spray på,
la det virke og vask av – enkelt
og effektivt. Produktet er ikke
etsende, er vannbasert og
biologisk nedbrytbart.
Leveres med spraydyse som gir
to muligheter, skum eller spray.
350 ml

Ingredienser:

Vann, Fettalkoholpolyglykoletere, Protease, Β – amylas, Bacillus subtilus

Inneholder:

Protease 1-5%, amylase 1-5%, fettalkoholpolyglykoletere 1-5%
Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler: Enzymer 5<15%, Ikke-ioniske oveflateaktive stoffer < 5%

Advarsel:

Gir alvorlig øyeskade.
Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Unngå innånding av tåke/aerosoler
Benytt vernebriller
Ved kontakt med øyne: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter / en lege