Tepperens

Produkt #:403423
Din pris:kr 160,00

Alle Norwex-produkter er tilgjengelige via vårt nettverk av uavhengige konsulenter. Du kan kjøpe Norwex-produkter via de personlige nettsidene til våre uavhengige konsulenter.

 

Dette er en komplett løsning som kan brukes til rensing,
flekkfjerning og luktfjerning. Den revolusjonerende
teknologien som brukes gjør at proteinflekker og vond lukt
fjernes effektivt. Test alltid på et lite synlig sted før bruk, kan ta
farge fra syntetiske tepper. Leveres med spraydyse.
350 ml

Ingredienser:

Vann, Orange ektrakt, Ascorbic acid, Yucca Shidegra, Enzymes,Mikroorganismer

Inneholder:

Enzymer, Protease, Amylase, Fettalkoholpolyglykoleter, < 3% Subtilisin

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler:
Enzymer, Subtisilin: < 3 %

Advarsel:
Gir alvorlig øyeirritasjon
Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
Fare

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Unngå innånding av tåke/aerosoler
Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes
Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter / en lege