Sanira Refill

Produkt #:403202
Din pris:kr 349,00

Alle Norwex-produkter er tilgjengelige via vårt nettverk av uavhengige konsulenter. Du kan kjøpe Norwex-produkter via de personlige nettsidene til våre uavhengige konsulenter.

 

Refill 450 ml

Ingredienser:

Aqua, Sodium Laureth Sulphate / Natriumlauryletersulfat, Xanthan Gum / Xantangummi, Caprylyl/Capryl glucoside,
Glycolic Acid / Glykolsyre, Citric acid / Sitronsyre, Phenoxyethanol / Fenoksyetanol, Parfum

 <5 % anioniske overflateaktive stoffer, ikke-ioniske overflateaktive stoffer, konserveringsmiddel (fenoksyetanol), parfyme

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler:
Anioniske overflateaktive stoffer: < 5 %,
Ikke-ioniske overflateaktive stoffer: < 5 %,
Parfum: < 5 %,
Konserveringsmiddel: Phenoxyethanol

Advarsel:
Gir alvorlig øyeirritasjon
Irriterer huden.
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ved kontakt med øyne: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon søk legehjelp.