Norwex flytende vaskemiddel

Produkt #:403454
Din pris:kr 349,00

Alle Norwex-produkter er tilgjengelige via vårt nettverk av uavhengige konsulenter. Du kan kjøpe Norwex-produkter via de personlige nettsidene til våre uavhengige konsulenter.

 

Vårt flytende vaskemiddel er tøft mot skitt, men ikke mot miljøet. Laget for dagens aktive familie. Den unike formelen utnytter kraften til enzymer for
å effektivt rengjøre selv de tøffeste fekker og fjerne vond lukt. Over ti ganger mer konsentrert enn de fleste andre merker, gjør den helt rent med kun noen
få for-doserte pump. Litt rekker virkelig langt!

Biologisk nedbrytbar - nesten 100% innen 30 dager.

USDA sertifisert med 97% biobasert innhold - laget av plantebaserte og bærekraftige ingredienser. Det er av de høyeste rangerte i markedet! 


430 ml 

 

FARE. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt øyevern.  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Inneholder: alkypolyglukoside, 5-<15% ikke-ioniske overflateaktive stoffer, anioniske tensider, <5% enzymer, <1% konserveringsmidler.  Inneholder α-amylase, subtilisin, cellulase, 4-klor-3,5-dimetylfenol, 4-klor-3,5-xylenol, Mannanase, endo-1,4-β-.  Kan gi en allergisk reaksjon