Ultra Power Plus Vaskepulver

Produkt #:403447
Din pris:kr 279,00

Alle Norwex-produkter er tilgjengelige via vårt nettverk av uavhengige konsulenter. Du kan kjøpe Norwex-produkter via de personlige nettsidene til våre uavhengige konsulenter.

 

Konsentrert og effektivt vaskepulver, godt egnet til
alle vasketemperaturer og håndvask. Kan brukes til
alle stofftyper, og er like effektivt til hvitt som farget
tøy. Inneholder ikke blekemiddel eller parfyme. Inneholder
ikke enzymer, kan derfor brukes til ull, bruk halv dosering til
ullvasken. Løser seg svært lett opp, inneholder ikke fyllstoffer.
Pakningen må oppbevares lukket.
1 kg

Ingredienser:

Natriumkarbonat, Trinatriumcitrat, Natrium imino disuccinat, Natriumperkarbonat,Natriumsilikat, Fettalkohol, C10-12 etoksilert, propoksylert, C9-C11 Alkoholetoksilat,
Natriumdodecylbensensulfonat

Inneholder:

Natriumperkarbonat:5 < 10 %, Natriumsilikat:5 < 10 %, C9-11 Alkoholetoksilat:< 5 %
Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler:, Ikke-ioniske overflateaktive stoffer:5 < 15 %

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler:
Ikke-ioniske overflateaktive stoffer: 5 < 15 % 

Advarsel:

Gir alvorlig øyeskade.
Fare

Ved kontakt med øynene: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Benytt vernebriller/ansiktsskjerm
Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter/en lege